Fernando Barros, ecónomo diocesano, convida a todos a implicarse activamente no sostemento da Igrexa

  • Sinala que o portal www.donoamiiglesia.es constitúe un instrumento eficaz e sinxelo de utilizar para facer doazóns

O ecónomo diocesano, Fernando Barros Fornos, convidou este pasado venres en COPE aos diocesanos a implicarse activamente no sostemento da Igrexa en Santiago de Compostela nestes difíciles momentos provocados pola alerta sanitaria do Covid 19, a fin de poder atender todas as necesidades sociais e pastorais provocadas pola pandemia, xa que moitas persoas perderon o seu traballo e os seus ingresos habituais. Fernando Barros apelou á solidariedade e xenerosidade de todos, lembrando que a Igrexa en España puxo en marcha un instrumento eficaz e efectivo para facer doazóns: trátase do portal: www.donoamiiglesia.es

Segundo indicou Fernando Barros, esta ferramenta está a ser moi utilizada en toda a Igrexa española pola súa sinxeleza xa que no devandito portal pódense facer desde casa doazóns á parroquia de cada un, á Diocese correspondente ou á Conferencia Episcopal Española (CEE). Barros tamén animou na súa intervención no programa de COPE Santiago “O espello diocesano” a contribuír dunha maneira estable mediante subscricións, un método que permitiría ter unha máis realista previsión de ingresos. O ecónomo diocesano adiantou, ademais, que no mes de xullo o Consello de Asuntos Económicos verase obrigado a revisar os orzamentos iniciais da Arquidiocese para este exercicio.

Na mesma liña, manifestouse hai unhas semanas o arcebispo compostelán, monseñor Julián Barrio, explicando que “o leito desa posible achega podería ser a través da parroquia ou da Administración diocesana en nº de conta: ES25 2080 5155 9730 4006 2341 de ABANCA, ou no portal www.donoamiiglesia.es tratando de aliviar as consecuencias xeradas pola pandemia”. “Esta é a miña proposta e petición que deixo á vosa xenerosa consideración”, dixera.

Documentación:

A nosa Igrexa Diocesana dedica 6,9 millóns de euros a actividades asistenciais e pastorais

Un total de 23,8 millóns de euros é o orzamento co que contou en 2019 a Igrexa Diocesana de Santiago de Compostela. O orzamento prevía 7 millóns de euros de ingresos por achegas dos fieis e 6,2 millóns pola asignación tributaria (marcar a X na casa da Igrexa na declaración da renda). En canto aos gastos, a actividades asistenciais e pastorais dedicábanse un total de 6,9 millóns de euros. Inclúense neste apartado a acción pastoral, a catequese, a liturxia, a actuación social e caritativa, as achegas para as misións ou para Mans Unidas, Cáritas ou o Seminario, así como as Cociñas Económicas.

A retribución do clero e do persoal seglar alcanzaba unha cifra de 6,8 millóns. Había ademais 5,6 millóns de euros dedicados a conservación de edificios e gastos de funcionamento. Nos gastos extraordinarios destacan os 3,8 millóns de euros para programas de rehabilitación. A necesidade de financiamento era de 2,7 millóns.

De acordo cos datos da Memoria de Actividades, unha das novidades esixidas pola Lei de Transparencia, os orzamentos diocesanos dan cobertura no plano celebrativo á realización nas parroquias de 6.324 bautizos, 6.055 primeiras comuñóns, 3.647 confirmacións e 1.349 matrimonios. As contas diocesanas permiten ademais cubrir a asistencia a 160.488 persoas nos 381 centros sociais de que dispón a Arquidiocese.

As mesmas cifras garanten a actividade educativa de 142 centros católicos cun total de 23. 970 alumnos. Hai que lembrar, igualmente, que a actividade pastoral que se desenvolve ao longo do ano conta con 456 sacerdotes en 1.070 parroquias, uns 3.200 catequistas, 810 relixiosos e relixiosas e 4 diáconos permanentes. Fernando Barros, o ecónomo diocesano, dixera ao presentar os datos que, a pesar da minoración das achegas dos fieis, debida á diminución da súa capacidade de gasto tanto polos efectos da crise como á idade avanzada de moitos fieis, a Iglesia seguirá mantendo os seus compromisos asistenciais, sociais e pastorais. “É unha prioridade”, indicou. Cada mes de novembro celébrase o Día da Igrexa Diocesana, unha xornada dedicada non só a permitir a contribución económica dos fieis coas súas achegas nas colectas, senón a reflexión sobre a implicación de todos no servizo que presta a Igrexa á sociedade.

o Financiamento da Igrexa en España

A Igrexa en España conta para o seu sostemento con varias fontes de financiamento para soster as súas actividades.

As principais son: as achegas directas que realizan os fieis (donativos, subscricións e outros), a colaboración das administracións públicas (en virtude do artigo 16 da Constitución Española), a xestión dos seus propios recursos (patrimonio, prestación de servizos, etc.)

Unha destas vías de colaboración das administracións públicas é a Asignación tributaria. Trátase do mecanismo a través do cal os contribuíntes que realizan a declaración do IRPF poden destinar unha porcentaxe do 0,7 % da súa cota íntegra a favor da Igrexa católica. Esta asignación non supón para o contribuínte ter que pagar máis nin que lle devolvan menos e é totalmente compatible e independente da asignación para outros fins de interese social.

A Igrexa nun exercicio de transparencia, cada ano informa de cal foi a cantidade que se recibiu en concepto de Asignación tributaria dos contribuíntes, e de cal foi o destino desta cantidade. Unha vez repartida esta cantidade, principalmente ás dioceses, esta entra a formar parte da súa economía diocesana. Toda esta información reflíctese cada ano na Memoria anual de actividades da CEE.

Segundo os últimos datos dispoñibles, preto de 9 millóns de persoas marcan a X a favor da Igrexa católica no noso país, aproximadamente 900.000 máis que as que o facían no ano 2006. Un xesto que a Iglesia agradece, e anima a seguir facéndoo, para poder continuar con todo este labor que realiza en favor de toda a sociedade.

Xtantos

A campaña Xtantos vai unida á modificación no sistema de Asignación Tributaria que se asinou en decembro de 2006. Desde ese momento a Igrexa non ten ningunha asignación nos Orzamentos Xerais do Estado.

O programa Xtantos comezou en 2007 dando a coñecer á sociedade española a modificación no Sistema de Asignación Tributaria que se asinou en decembro de 2006 entre o Estado Español e a Santa Sé.

Desde entón, cada ano a Campaña Xtantos procura tres cosas:

Anímanos a marcar a casa da Igrexa.

Infórmanos do sistema de asignación tributaria. Por exemplo lémbranos que se pode marcar a casa da Iglesia, a doutros Fins de Interese Social, as dúas ao mesmo tempo ou ningunha dela.
Infórmanos do inmenso labor da Igrexa que contribúe a crear unha sociedade mellor.

O diñeiro que recibe, e que dedica a desenvolver todo o seu labor, ten distintas orixes: as achegas directas dos fieis, xa sexa por medio de colectas ou de donativos e subscricións; de herdanzas e legados e, tamén, da asignación tributaria. A cantidade que se recibe da porcentaxe dos impostos dos contribuíntes que así o din repártese solidariamente desde o Fondo Común Interdiocesano.

«O financiamento da Igrexa católica en España conséguese grazas ao Fondo Común Interdiocesano que é, como o seu propio nome indica, un fondo común desde o que se reparte solidariamente o diñeiro da casa da Igrexa na Declaración da Renda. Este diñeiro distribuído solidariamente entre todas as dioceses españolas de forma que as que menos posibilidades máis reciben proporcionalmente, supón de media o 24% do financiamento básico das dioceses españolas, aínda que depende do tamaño de cada diocese chegando a supoñer ata o 75% dos recursos das dioceses máis pequenas. Este fondo obtense de dúas fontes principais: as achegas directas dos fieis e a Asignación Tributaria.

As achegas directas e voluntarias dos fieis obtéñense por diferentes leitos como colectas, donativos, legados, herdanzas. Con todo, é a subscrición periódica (mensual, trimestral, semestral ou anual) a que se constitúe como o modelo máis desexable de sostemento da Iglesia, xa que grazas a esta periodicidade no financiamento pódese administrar o orzamento de forma máis eficaz para ir afrontando os distintos problemas que día a día van xurdindo nas distintas dioceses do noso país. As achegas directas e voluntarias dos fieis son a principal fonte de financiamento das dioceses e supoñen máis dun terzo dos recursos dispoñibles. No ano 2017 chegaron ao 35% do total dos recursos.

 

Asignación tributaria

En canto á asignación tributaria, podemos dicir que, desde que se estableceu o novo sistema de Asignación Tributaria en 2007, veu aumentando a porcentaxe de contribuíntes que marcan a casa da Igrexa e que recoñecen o seu labor.

Pola súa banda, o patrimonio eclesiástico supón unha fonte de riqueza e valor para toda a sociedade española. Máis de 40.000 entidades católicas xestionan devandito patrimonio autónomamente. Con todo, o indiscutible valor do devandito patrimonio obriga á súa continua conservación e rehabilitación, o que tamén supón importantes gastos. Este feito apréciase nun recente estudo no que se mostra que o gasto en conservación de edificios e construción de novos templos que supuxeron un 28% do orzamento anual das dioceses españolas en 2017.

A Igrexa tamén presenta outras fontes de financiamento entre as que se atopan subvencións outorgadas en convocatorias públicas ou algunhas actividades económicas, que veñen complementar nun 18% o orzamento que a diocese destina a fins moi variados e amplos.

En 2017 case un cuarto dos gastos do conxunto das dioceses españolas foron gastos pastorais e asistenciais. Os gastos de conservación de edificios e gastos de funcionamento supuxeron para as dioceses un 28% da súa economía.”

Normativa

O acordo do 3 de xaneiro de 1979 entre a Santa sede e o Estado español establece o compromiso do Estado de colaborar co adecuado sostemento da Igrexa católica, establecendo un sistema de Asignación Tributaria.

Mediante a disposición adicional 18ª da Lei 42/2006 do 28 de decembro, dos Orzamentos Xerais do Estado para 2007, establécese o novo sistema de Asignación Tributaria, vixente desde 2007, polo cal a Igrexa xa non recibe cantidades con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado para o seu sostemento básico, desaparecendo así o que se coñece como complemento orzamentario.

Deste xeito, a Igrexa xa non recibe cantidades con cargo aos orzamentos Xerais do Estado para o seu sostemento básico, senón que os cidadáns que o desexen poden decidir que o 0,7% da súa contribución destínese ás necesidades da Iglesia, marcando a X a favor da Igrexa católica na súa declaración da renda. Este feito é dunha gran importancia debido a que, deste xeito, o sostemento da Iglesia depende exclusivamente das achegas dos fieis a través das distintas formas establecidas para iso (IRPF, donativos, etc.).

Datos da asignación tributaria rexistrados a favor da Igrexa en a Declaración da Renda de 2019

⇒ Aumentan en 27.000 as declaracións da Renda en favor da Igrexa católica.

⇒ 7.191.387 persoas marcaron a X na Declaración da Renda, o que supón, contando as declaracións conxuntas, 8,5 millóns de contribuíntes.

⇒ O número total de declaracións a favor da Iglesia aumentou en 26.885 as declaracións de anos anteriores.

⇒ A recadación da Igrexa polo IRPF alcanza o seu máximo histórico, 284 millóns de euros, cun incremento de 16,6 millóns.

⇒ O 32,32% das declaracións marcan a casa da Igrexa e, de media, cada contribuínte que marca a X achega 35 € á Igrexa sen que pague máis nin lle devolvan menos.

O número de declaracións a favor da Iglesia foi de 7.191.387. @Teniendo en cuenta as declaracións conxuntas, máis de 8,5 millóns de contribuíntes destinan á Igrexa o 0,7% dos seus impostos. Isto supón que a porcentaxe de asignación ascende ao 32,32%.

Durante a campaña da renda, 26.885 novas declaracións marcaron a X da Iglesia, o que expresa o respaldo social e persoal ao labor desenvolvido polas institucións relixiosas. En xeral, o que marca a casa non só repite ano a ano, e cada ano novos contribuínte marcan a casa da X por primeira vez.

En relación ás cantidades, na declaración de 2019 a cantidade destinada polos contribuíntes á Igrexa católica aumenta en 16,6 millóns e alcanza os 284,4 millóns de euros, un incremento do 6,19% con respecto ao ano anterior. É a cifra máis alta desde o comezo do actual sistema de asignación tributaria en 2007.

 

Previous articlePrograma pastoral diocesano ante la emergencia del COVID-19
Next articleCatequesis en casa, comunión con los de casa: protocolo para las Primeras Comuniones en tiempos de Coronavirus