Privacidade

1.- NORMATIVA DE REFERENCIA

 • REGULAMENTO (UE) 2016/679, do 27 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos – RGPD).
 • DECRETO XERAL DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS DA IGREXA CATÓLICA EN ESPAÑA, aprobado pola CXI Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española dos días 16 ao 20 de abril de 2018, de 2018, en vigor desde o 25 de maio de 2018 e publicado no Boletín Oficial da Conferencia Episcopal Española e na súa páxina web oficial, conforme aos canons 455 $$ 2 – 3 e 8 $ 2 CIC e o artigo 15 dos Estatutos da Conferencia Episcopal Española (Decreto Xeral).
 • Normativa estatal española sobre protección de datos de carácter persoal e servizos da sociedade da información

2.- DATOS RECOLLEITOS.

Polo mero feito de visitar e navegar polo sitio web http://www.archicompostela.es non quedan rexistrados de forma automática datos que permitan identificar nominativamente aos suxeitos actuantes. Con todo, existe determinada información que se recolle e queda gravada nos sistemas (p. ex., tipo de navegador da internet, sistema operativo, dirección IP desde a que se accede á Web) co obxectivo de mellorar a navegación do usuario e a xestión da propia Web. En particular, a Web pode utilizar cookies de terceiras compañías e tecnoloxías similares cuxo uso se suxeita ao consentimento dos usuarios, de conformidade coa Política de Cookies (ver epígrafe 5).

Sen prexuízo do anterior, para acceder a determinada información ou para utilización de determinados contidos ou servizos da Web, poderanse requirir do usuario datos de carácter persoal -que inclúen, fundamentalmente: o nome, os apelidos e a dirección de correo electrónico-. Nestes casos, proporcionarase aos usuarios toda a información necesaria antes de proceder ao tratamento dos seus datos. Doutra banda, a adecuada xestión das solicitudes expostas polos usuarios a través da Web require o emprego da aplicación “Non Son Un Robot” proporcionada por unha terceira compañía (ver epígrafe 5).

3.- RESPONSABLE

Arquidiocese de Santiago de Compostela, con dirección en Praza da Inmaculada, 1, 15704-Santiago de Compostela, CIF R1500020A, teléfono 981572300 e correo electrónico do seu Delegado de Protección de Datos delegadopd@archicompostela.org; é responsable do tratamento daqueles datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web e do control da devandita Web.

4.- FINALIDADES DO TRATAMENTO

O tratamento de datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web terá por obxecto posibilitar a navegación e xestionar as peticións de información, contidos ou servizos que soliciten expresamente os usuarios ou que se tramiten co seu consentimento. De forma complementaria coa finalidade anterior e na medida en que a licita persecución da mesma esíxao ou o permita, poderán realizarse -previa subministración de información específico aos usuarios- tratamentos adicionais que teñan por obxecto:

 • Executar contratos nos que os usuarios sexan parte e, no seu caso, a pedimento dos devanditos usuarios, aplicar as medidas precontractuales correspondentes.
 • Cumprir obrigacións legais do Responsable.
 • Protexer intereses vitais dos usuarios ou doutras persoas físicas.
 • Realizar as funcións propias da Igrexa católica ou das potestades canónicas encomendadas ás autoridades eclesiásticas.
 • Satisfacer interese lexítimos perseguidos polo Responsable ou por un terceiro (en especial, a mellora da Web, a súa xestión e a súa seguridade, levar a cabo estudos para analizar a relevancia e utilización da devandita Web -mesmo mediante información anonimizada- e, cando así o permita a normativa aplicable, informar os usuarios sobre a actualidade da Arquidiocese de Santiago de Compostela a través do envío de convocatorias, publicacións e outras iniciativas) sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou dereitos e liberdades fundamentais dos usuarios que requiran a protección de datos persoais, en particular, cando os usuarios sexan menores. O disposto neste último punto non será de aplicación ao tratamento realizado polas autoridades eclesiásticas no exercicio das súas funcións.

O tratamento para unha finalidade distinta das anteriores será lícito unicamente se O RGPD, o Decreto Xeral ou calquera outra norma estatal ou eclesiástica permíteo ou ordena, dentro das posibilidades conferidas polo Ordenamento Xurídico; se os usuarios deron o seu consentimento; se resulta obvio que o tratamento reflicte o interese dos usuarios e non existe motivo para estimar que negarían o consentimento, que son incorrectos; se os datos son accesibles publicamente ou o Responsable podería publicalos en todo caso, a menos que o interese lexítimo dos usuarios por evitar o cambio de finalidade predomine con carácter evidente; se o tratamento é necesario para previr un risco para a seguridade ou outros intereses públicos ou eclesiásticos relevantes; se o tratamento é necesario co fin de evitar a comisión de delitos ou infraccións administrativas, para a súa investigación, persecución dos responsables, o seu axuizamento ou a execución das penas; se o tratamento é necesario para previr unha infracción grave dos dereitos dun terceiro; se o tratamento é necesario para a realización das funcións propias da Igrexa católica ou das potestades canónicas encomendadas ás autorizacións eclesiásticas.

Os datos persoais que se tratan unicamente con fins de control, copia de seguridade de datos ou para garantir o funcionamento adecuado dun sistema de tratamento, só poden utilizarse para estes fins.

5.- COMUNICACIÓNS.

Os datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web non serán comunicados a terceiros salvo, no seu caso, a entidades ou autoridades competentes no exercicio das súas funcións.

En concreto, a ca comunicación ás entidades ou autoridades eclesiásticas e públicas está permitida se é consecuencia do cumprimento dunha norma, ou é necesaria para a realización dos seus fins, sempre que se observe o disposto no epígrafe 4 (finalidades do tratamento).

A comunicación a entidades ou autoridades non eclesiásticas nin públicas só está permitida se se dan os requisitos do epígrafe 4 (finalidades do tratamento), o responsable non ten ningún interese lexítimo na exclusión da devandita comunicación e a mesma non supón perigo algún para a misión da Igrexa católica.

Especificamente:

 • A Web poderá utilizar cookies de terceiras compañías, de conformidade coa Política de Cookies (http://www.archicompostela.es/cookies) e o consentimento do usuario.
 • A Web poderá remitir determinada información (p. ex., tipo de navegador da internet, sistema operativo, dirección IP desde a que se accede á Web) a terceiras compañías que proporcións á referida Web a aplicación “Non Son Un Robot”, necesaria para xestionar adecuadamente as peticións de información, contidos ou servizos que soliciten expresamente os usuarios ou que se tramiten co seu consentimento -en tal caso aplícase a Política de Privacidade (https//policies.google.com/privacy?hl-é) e as Condicións de Uso (https://policies.google.com/terms?hl-é) desas terceiras compañías.

6.- BASE XURÍDICA E RETENCIÓN

base legal que permite tratar os datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web vén conformada por:

 • O acceso e navegación voluntarios dos usuarios na Web
 • A solicitude polos usuarios de información ou determinados contidos ou servizos.
 • O cumprimento polo Responsable de obrigacións legais.
 • No caso de que os usuarios consintan ou sexa de aplicación o interese lexítimo do Responsable, o envío de información e noticias sobre a Arquidiocese de Santiago de Compostela a través da remisión de convocatorias, publicacións e outras iniciativas.

Os datos conservaranse mentres existan obrigacións contractuais derivadas dos servizos ou contidos solicitados polos usuarios e, posteriormente, ata a extinción de responsabilidades legais, contractuais ou deontolóxicas que requiran retelos (p. ex., ata a extinción da responsabilidade derivada da normativa de protección de datos ou ciberseguridad). No caso de que se traten datos para o envío de información sobre a Arquidiocese de Santiago de Compostela, poderanse manter os datos só mentres o usuario non se opoña a recibir as devanditas informacións por calquera dos diversos medios gratuítos e sinxelos que se poñen á súa disposición.

7.- DEREITOS DOS USUARIOS

En relación aos datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web, devanditos usuarios gozan dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad (cando corresponda).

A tales efectos, poderá  ser remitida comunicación escrita ao Delegado de Protección de Datos: delegadopd@archicompostela.org. cabe contactar, ademais, coa Axencia Española de Protección de Datos.

8.- VIDEOVILIGANCIA e outros tratamentos alleos á navegación nesta Web.

Cando acceda a determinadas instalacións do Arcebispado (tales como oficinas, templos, museos, instalacións ou dependencias parroquiais, etc) é posible que se instalaron sistemas de videovixilancia, coa finalidade de garantir a seguridade de persoas, instalacións, obxectos sacros ou artísticos, etc e, por tanto, con base no interese lexítimo do responsable do tratamento para iso. O tratamento, esencialmente, consistirá na captación de imaxes e non se cederán a terceiros salvo previo contrato con empresas especializadas, ou a autoridades no curso de investigacións, e conservaranse durante un prazo máximo de 30 días (salvo que ditas investigacións implicaren outra duración). En canto aos dereitos dos usuarios, cabe remitirse ao momento anterior.